domenica 19 maggio 2019

Mòd åd di dål dì (nò pròpi då cui dì e sir chi, må insùmå...):

" L'è ùnå sìrå stléntå: È una sera stellata."

Da "Ål nòs diålåt" - Sez. "Il tempo atmosferico" (2012). Ascoltalo!
 

Nessun commento:

Posta un commento