venerdì 7 febbraio 2020

PROBLEMI IN FAMIGLIA.

Mòd åd di dål dì:

"('Ghe è dål) gram åndà: cattivo andare, situazione problematica in famiglia."

Da "Ål nòs diålåt" - Sez. "Glossario" (2012).


Nessun commento:

Posta un commento