mercoledì 9 maggio 2007

I mårubén

Un piàt åd mårubén.

Tra i påròl ch'i cuménciån pår "M" ch'ùmå trådùt ültimåmént gh'érå åncåsì "mårubén", i pulpåt che unå vòltå (må åncùrå ådès...) ås fàvån spéciålmént dòp i fèst, pår cåtà sü i åvåns: un pò 'd cårån vånså, buiì ò rustì, trià bén e impåstà cun öv, pångråtà, furmàg gråtà; ùnå fréså d'ai, nuš muscà, sa e pévår sécónd i güst e i mårubén iérån (ièn...) prónt då cöš cun un pò d'òli... Må i nòs mårubén i gh'ån gnìntå å che våd cón ål "mårubino" crémunéš, un piàt fai d'ånlòt cul pén åd bråšà, pàstå 'd sålàm crémunéš, pångråtà e årbulént, còt e sårvì inti tri bröd: åd månš, gugnìn e gålénå...


Vérsión in itåliån:

Tra le parole che iniziano per "M" che abbiamo tradotto

ultimamente c'era anche "mårubén", le polpette che una volta (ma ancora adesso...) si facevano specialmente dopo le feste, per riciclare gli avanzi: un po' di carne rimasta, bollita o arrosto, ben tritata e impastata con uova, pangrattato, formaggio grattugiato; uno spicchio d'aglio, noce moscata, sale e pepe secondo i gusti e le polpette erano (sono...) pronte da cuocere con un po' d'olio...Ma le nostre polpette non hanno nulla a che vedere con il "marubino" cremonese, un piatto fatto di tortellini col ripieno di brasato, pasta di salame cremonese, pangrattato e prezzemolo, cotto e servito nei tre brodi: di manzo, maiale e gallina...


R. M.

Nessun commento:

Posta un commento