domenica 13 maggio 2007

Senza titolo 4

Unå ménå (fòto dål lìbår "Dål šu ål tråtùr" - Édisión Clématis).

Iér dòpdišnà sùmå åndài åvånti å trådüv i påròl dål nòs diålåt chi cuménciån pår "M". Sùmå pårtì då "Måšlé" (macellaio, me béchè) e sùmå rivà å "Méšà" (mesata). Tra i tånti påròl gh'érå åncåsì "Ménå" (mina, emina), ål récipiént pår mšürà grån, målgå e i àltår céréàl. Ås limpìvå fénå å l'òrål, pö ås livélàvå pår vègh lå mšürå giüstå: 20 lìtår. Intlå futugråfìå ås vådå unå ménå cunsérvà intål bèl "Mušèo d'Art e Trådisión påišåna" d'Ulévån.


Vérsión in itåliån:

Ieri pomeriggio abbiamo proseguito nella traduzione delle parole

del nostro dialetto che iniziano per "M". Siamo partiti da "Måšlé" (macellaio, come béchè) e siamo arrivati a "Méšà" (mesata). Tra le tante parole c'era pure "Ménå" (mina, emina), il recipiente per misurare grano, granoturco e gli altri cereali. Si riempiva fino all'orlo, poi si livellava per avere la misura precisa: 20 litri. Nella fotografia si vede una mina conservata nel bel "Museo di Arte e Tradizione contadina" di Olevano.


R. M.

Nessun commento:

Posta un commento