sabato 11 febbraio 2012

Ål cånvårö.Int lå fòto d'Andreas Klein ås vådå ål cånvårö, ciuè l'organetto, (Carduelis flammea), un simpàtich üšlén di Fringillidi: åm n'à pårlà ståmåténå l'åmìs Rino Šångån.Gràsie, Rino!

Contrordine: ål cånvårö non è l'organetto, ma il canepino!... Ah, Rino, Rino!...

Nessun commento:

Posta un commento