mercoledì 29 febbraio 2012

Map åntìch dål nòs téritòri.


Intérésånt ål sito Old Maps Online ch'ål fa våd tåntå map d'un quåi sécul fa. Ågh n'è åncåsì dål nòs téritòri.
Clichè int ål butón Wiew this map in alt å dèstrå.

Nessun commento:

Posta un commento