domenica 4 marzo 2012

Lå ca dål su."Lå ca dål su" int ål nòs diålat (trådüsión* dål tèst uriginàl):

‘Gh è ùnå ca in New Orleans
Ch’ågh ciàmån “Su ch’ål vén fö”
L’è stai lå ruénå åd tåntå fiulåt
E mén, car ål mè Signùr, són iünå ‘d lur.
S’ågh åvrìs dai då tra å mè màdår
Saris nò in stå ca chi incö
Sérå insì giùnå e lùcå, gràmå fiölå,
ch’åm són låsà minà fö då stra då un båtùšu.
Digh å lå mè surlénå
Då fa nò cul ch’ö fai mén
Då sta luntån då lå ca ‘d New Orleans
Ch’ågh ciàmån “Su ch’ål vén fö”.
Mè màdår, l’è ùnå sàrtå
L’à cüšì sti jeans chi bèi e növ
Ål mè murùš ‘l è un ciucåtè,
ò Signùr Signùr ål bévå šü å New Orleans.
Un ciucåtè ål ‘gh à dåbšògn åmmà d’ùnå vålìš e d’un pòrtåbågàli
E lü ‘l è bèl sudìsf åmmà quånd ‘l è ciùch.
Ål lémpå bicér fén’ål òrål
Å i å pàså in gir
‘l ünich piåšì ch’l’uténå fö då lì
‘l è girundlà då cità å cità.
Un pé ins ål marciåpé
E ‘l àltår ins ål tréno
Són ‘dré gni indrérå å New Orleans
Cun lå bàlå ål pé
Vén’indré å New Orleans
Lå mè cùrså l’è quàši finì
Påsårö lì ål rest di mè dì
Sùtå ‘l Su ch’ål vén fö.

* Lå trådüsión lå rispètå nò lå métrica 'd lå müšicå, uviåmént.

Nessun commento:

Posta un commento