lunedì 27 luglio 2015

Lå mè tèrå.Poesia in Lingua Lombarda (variante sannazzarese) di Rita Chiaramondia. 

Il testo:

Lå mè tèrå.

L’altrå sirå ‘s érå förå int lå stra,
guårdàvå ål su che ‘s nå turnàvå å ca.
Che bei culùr ål ‘gh àvå ål cél!
Må ål urišónt ‘gh érå ‘l füm di ciminiér…
Må l’érå bèlå lå mè tèrå… tåntå témp fa:
ål sò mar… i érn i pra
e i cåmp cun i spigh durà.
Mén giügàvå å scónd cun i fiö
in mèš åi pålénn di fåšö.
Int l’àriå ‘gh érå tåntå prufüm,
cui che incö åt sénti pü.
‘Gh érå i dunåt tüti såtà šü
int ål scågnilén,
cun in mån ål piàt då mnèstrå
e ål sò biciåròt åd vén.
I pårlàvån ‘d lå giurnà ch’l’érå påsà
e cul fåsulåt i måsàvån i muschìn
che åi i åndàvån å distürbà.
Intånt påsàvå Viölå cul sò cåråt pén åd pàiå:
ål lå purtàvå in curt å fàlå sügà
pår lå stàlå.
Che prufüm åd fén, åd lat, åd ròbå bónå:
cul prufüm åd tèrå generùšå…
‘Gh è påsà tånt’an…e åm par då vés un’ešilià
pårchè pür guårdåndåm intùrån
senti pü ål cålùr d’ålùrå,
åmmà i muschìn ‘gh è råstà
e ål füm di ciminiér
che ‘t å strénšå ål cör e åncå i vénn…
Ålùrå åm sèri sü in ca, pår pinsà,
sårà i ög e sugnà…
Pår sugnà lå mè tèrå,
quånd che l’érå åncùrå bèlå…

(Rita)

Nessun commento:

Posta un commento