giovedì 8 ottobre 2015

La Roggia Årbugnåtå.
(Nåncå l’Årbugnåtå l’è pü cùlå d’ùnå vòltå…).

L’Årbugnåtå.

Sémpår lìmpidå e trånquìlå
lå scurìvå
e quånd å piuvìvå,
ål màsim lå bågnàvå lå rìvå,
e i murón is å spigiàvån:
å quåntå viåndånt åd lå nåtürå
lå ufrìvå lå sò fråscürå!
‘Gh érå i siurìn-siuråt
cun tåntå bèi culùr
e å lå sìrå ‘gh érå i lüšårö,
ch’i smiàvån i stål dål Signùr.
‘Gh érå i tìmid nontiscordardimè
che insèmå åi pévår d’àquå
då lå nìtå i spüntàvån
e i rån ch’i cåntàvån,
cun ål cuncèrt ch’i fàvån
i distürbàvån nò:
nüm å sàvåm che ål dì dòp
i finisìvån int lå pådélå,
impånà ò å ròst.
‘Gh érå i càrpån, i ténch e i lüsòt;
ågh érå ål bén di Dìu
pår tri ò quàtår dì:
quånd ‘t åndàvå “å sügà”
‘t ågh àvå un sach åd ròbå då mångià!
E mè nònå cun i pagn
insìmå ‘d lå cåråtå
l’åndàv’åršintà
int l’àquå ‘d l’Årbugnåtå:
quånd åi i å šlårgàvå
i érån biånch ‘nå méråvìliå
e i prufümàvån åd “sapone Marsiglia”!
Int ål sinté åd cåmpàgnå
che ål lå custégiàvå,
intånt che åt påségiàvå
e ‘t érå då bèl e pår ti
tåntå vòlt åt pinsàvå:
“’L è pròpi bèl å viv chi!..”.

(Rita Chiaramondia)

Nessun commento:

Posta un commento