giovedì 20 aprile 2017

A mangiare rabbia.


Pruèrbi dål dì:

"Å mångià ràbiå 's ingràså nò: A mangiar rabbia non s'ingrassa."

Da "Ål nòs diålåt" (2012). Ascoltalo!

Nessun commento:

Posta un commento