lunedì 25 marzo 2013

Quånd åt è ‘ndài.


FRANCESCO GIUSTI
1.    Co xe ndàQuando sei andato.

Sulle scale ti ho salutato
alzando un poco la mano
quasi tu andassi giù
a comprare un pezzo di formaggio
da mangià col pane
cuello del fornaio che stimavi.
Il colore dei tuoi occhi chiari
mi è rimasto
appiccicato,
il tuo occhio così tanto spaesato
di bambino di 88 anni
che va fuori tenuto per mano
e quel portone che si chiude
con la sedia gialla e rossa dell’ambulanza
che spariva come una parola
in una fola di fate, maghi
o forse di streghe e di rospi
e io che non sapeva fosse
per sempre,
papà.


Quånd åt è ‘ndài.

Int i scal ‘t ö sålüdà
ålsåndå un pò lå mån
tån’ me s’åt åndàs šü
å crumpà un tòch åd furmàg
då cumpågnà cul pån
cul dål prastinè ch’åt piåšìvå insì tånt.
Ål culùr di tò ög ciàr
ål ‘m è råstà tåcà å tàcå,

ål tò ög insì tånt å spåišà
d’un fiulén åd vutåntòt an
ch’ål va fö tinü då mån
e cul purtón ch’ås sèrå
cul sédìl giàld e rus åd l’åmbülånså

ch’lå scumpårìvå me ‘nå påròlå
int un pruèrbi di fat, màghi
ò fórse då strìi ò ‘d babi
e mén ch’ål lå sàvå nò ch’l’érå
pår sémpår,
påpà.

Nessun commento:

Posta un commento