mercoledì 1 gennaio 2014

Ål prim dì 'd 'l an.Ål prim dì ‘d ‘l an.

Ål lå sfårinsiùmå då i àltår
tån’ me s’ål füs un cåvålén
divèrs då tüti i cåvålén.
‘Gh ådubùmå lå frónt cun un bindé,
ågh måtùm ål còl di båciuchìn culurà,
e å mèšånòt ål l’åndùmå å ricév
me s’ål füs un éspluråtùr
ch’ål vénå šü då ùnå stålå.
Me ‘l pån, ‘gh å smìå ål pån åd iér.
Me un åné å tüti i åné.
Lå tèrå lå ricévårà stu dì chi
durà, griš, célèst,
ål lå šlårgårà in culéen,
ål lå bågnårà cun di fréc åd piövå tråspåréntå
e pö, ål lå fårà sü int l’ómbrå.
Epürå,
pìculå pòrtå ‘d lå spérånså,
dì növ åd ‘l an
åncå s’åt è stés me i àltår
me i pån å ògni àltår pån,
ås prépårùmå å vìvåt in àltrå månérå,

ås prépårùmå å mångià, å fiurì, å spérà…

(da Pablo Neruda)

Nessun commento:

Posta un commento