venerdì 17 gennaio 2014

Giornata Nazionale Dialetto e lingue locali.


Incö l'è lå "Giurnà Nåsiunàl dål Diålåt e di léngh lucàl" e tånti Pro Loco i ån urgånišà un quåi évént sùrå 'l årgumént. Gnìntå å Sånåšà, må un quåicòs å fårùmå pråst cun Teleracconto, che ål 26 åd génàr lå ricuminciårà å tråšmåt. I pårticulàr püsè åvånti, dóncå.

Nessun commento:

Posta un commento