lunedì 10 agosto 2015

X Ågùst.
Åv ricurdè?

X Ågùst.

Gniv’indré ‘nå rundånénå ål sò ni:
ål l’ån måsà: l’à drucà in mèš i spén:
lå ‘gh àvå ål bèch åd muschìn impinì:
lå sénå pår cui sò  grami rundånén.

‘Dès l’è là, tån’ me in cruš, bèlå chiétå
mustråndå ‘l bèch in vèr ål cél là luntån;
e ål sò ni ‘l è int l’ómbrå, ch’ål spétå,
ål crìå,  ål crìå sémpår püsè piån…

Nessun commento:

Posta un commento