sabato 3 dicembre 2016

Antica preghiera.


Un'åntìcå preghiérå prìmå d'åndà in lét... sémpår åtüàlå, pürtròp (vådå ål finàl):

"Mé(n) å vó(n) in lét,
cu(n) lå cruš in pèt,
cu(n) lå mòrt å lå gùlå,
Dìu 'm cunsùlå.
Dü ångiål då pé,
dü ångiål då cò
e lå Mådònå in mèš
ch'åm fa cumpågnìå
e åm dišå då vègh pågürå 'd ninsünå,
nè dål fögh, nè 'd lå fiàmå,
nè 'd lå mòrt sübitànéå.

Io vado a letto,
con la croce in petto,
con la morte alla gola,
Dio mi consola.
Due angeli dalla parte dei piedi,
due angeli dalla parte del capo
e la Madonna in mezzo
che mi fa compagnia
e mi dice di non aver paura di nessuno,
nè del fuoco, nè della fiamma,
nè della morte improvvisa."

(Testo trasmesso a memoria da Laura Mainoli).

Da "Ål nòs diålåt" (2012). Ascoltala!

Nessun commento:

Posta un commento