sabato 31 dicembre 2016

E il 2017, cone sarà?


Åugüri å tüti d’ un bón 2017!!!
Già, mich’ål sårà ‘l an növ? Sintùmå ål grånd Gianni Rodari:

L’an növ.

- Induénåm, induén,
ti ch’åt léši int ål distén:
e l’an növ mich’ål sårà?
Bèl, brüt o mità e mità?
- Trövi ståmpà int i mè librón
che ‘l ‘gh åvrà ‘d sicür quàtr (å) stågión,
dùdås méš e, pròpi me cust,
un cårnuàl e un férågùst,
e ‘l dì dòp ål lünédì
‘l sårà sémpr un mårtèdì.
Gnint’àltår pr ådès å tröv’
int ål distén åd l’an növ:
pr ål rèst ‘l an quén ål sårà
miche ‘l òm ål lå fårà.

Ascolta l'indovino!

Nessun commento:

Posta un commento