domenica 26 marzo 2017

La predica.


Aneddoto...ospedaliero.

Lå prédicå (Ascoltalo!)

Un prévòst åd lå nòså Vicårìå 'l è 'ndai å truà ùnå vigiåtå ål uspidàl.
- Òh, siùr Prévòst, mich'å són cunténtå 'd lå sò vìšitå!
- Come sta, signora Teresa, come va?
- Un pò méi. Són stai' pròpi mal, sa? Må cåpìsi pròpi che chi åm cürån bén e che piån piån åm vénå püsè fam e püsè fòrså.
- Bene, bene, mi fa piacere e spero di rivederla presto tra i banchi della nostra chiesa.
- E lå purtisión 'd lå Mådònå dål Rušàri l'è stai' bèlå?
- Sì, c'era molta gente, come al solito e c'era anche bel tempo.
-Chi 'l è ch''l à purtà lå cruš ål mè pòst?
- L'ha portata la Luigina, la sua vicina di casa e c'erano tanti lumi e tante finestre addobbate!...
- Ò fiöi, mich'åm rincråså då vèsågh nò stai'!...
- Su, su, signora Teresa, non si commuova. Adesso preghiamo insieme il Signore per la sua pronta guarigione e poi le darò una bella benedizione.
I ån prégà insèmå e intånt che 'l prévòst 'l ér(å) 'dré 'ndà vìå...
- Ål lå sa, siùr Prévòst, 'gh ö då ciåmàgh un piåšì.
- Dica, dica, signora Teresa!
- Int å cul uspidàl chi å són pròpi nò bónå då drumì, ch'ål fàiå ål brav, ch'ås sètå chi près'å mén e ch'ål fàiå iünå di sò prédich. Són sicürå che, mich'ål cuménciå, mén 'm indruménti sübit!...

Fatto raccontato dal sacerdote protagonista dell’episodio a Rosalia Carpani.
Da “Ål nòs diålåt” (2012).

Nessun commento:

Posta un commento