lunedì 6 marzo 2017

Un pezzo di donna.


Fón pårtì lå "Smånå 'd lå Dònå" ('l è nò 'sè un dì pår decåntà l'àltrå mità dål cél...) cun un mòd åd di:

"L'è un bèl tòch åd dònå: È un bel pezzo di donna.
È una gran bella donna. "

Da "Ål nòs diålåt" (2017). Ascoltalo!

Nessun commento:

Posta un commento