domenica 15 aprile 2007

Ål...mårchéš!

Lå curónå dål mårchéš.

Dòp lå pàušå 'd Pàsquå, iér dòpdišnà sùmå 'ndai åvanti å trådüv i påròl dål nòs diålåt chi cuménciån pår "M", fra i qual ùmå truà åncåsi "Mårchéš". Ma då nüm e in tånti àltår part d'Italiå, ål "mårchéš" l'è nò åmmà ål féudåtàri d'ùnå tèrå åd cunfén: l'è åncåsì unå månérå då ciåmà i méstruåsión. Quånd ùnå dònå lå dišå: "Gh'è rivà 'l mårchéš", lå vö di ch'lå gh'à i sò ròb. Må sich'ål gh'éntrå 'l mårchéš? Fórse ål vénå dål fråncéš "marquer" (sgnà, mårcà), pinsåndå ai šmag åd sång chi sågnån lå biånchériå intimå di dòn ch' i gh'ån i sò ròb...E å prupòšit di "sò ròb", ål lå si lå båršélåtå åd Tòtti e dlå sò llåry?

Ilåry: - Uff..che cald! Vurìs  tånt fa una nudàdå, må pürtròp å gh'ö i mè ròb!...
Tòtti: - Préòcupåt nò....Måti pürå chi che ti å guàrdi mén!...


Vérsión in itåliån:
Dopo la pausa di Pasqua, ieri pomeriggio abbiamo proseguito nella

traduzione delle parole del nostro dialetto che iniziano per "M", tra cui abbiamo trovato anche "Marchese". Ma da noi e in tante altre parti d'Italia, il "marchese" non è solo il feudatario d'un territorio di confine: è anche un modo di indicare le mestruazioni. Quando una donna dice: "E' arrivato il marchese", vuole dire che ha le sue cose (le mestruazioni). Ma che c'entra il marchese? Forse deriva dal francese "marquer" (segnare, marcare), pensando alle macchie di sangue che segnano la biancheria intima delle donne che hanno il ciclo mensile. E a proposito delle "sue cose", la sapete la barzelletta di Totti e della sua Ilary?

Ilary: Uff..che caldo! Vorrei tanto fare una nuotata, ma purtroppo ho le mie cose...
Totti: Nun te preoccupa'....mettile pure qua che te le guardo io!

R. M.

2 commenti: