lunedì 9 aprile 2007

I nòs cåmpån sü "You Tube"!


Iér, unå bèlå surpréšå åd Pàsquå p'r ål nòs påìš: i cåmpån dlå nòså Påròchiå ièn finì sü "You Tube"! L' ing. Michél Cüsón l'à ripréš lå distéšå å 5 cåmpån in RE3 åd "Måsòlå 1910" pår lå Måså Gråndå 'd Pàsquå e ål l'à mìså in cul tårméntå fåmùš sit åd vìdeo då tüt ål mónd! Må å cula pagina chi truårì åncå i cåmpån dlå Mådònå dlå Funtånå e di ripréš dlå måså 'd Pàsquå! Gràsie, ingégnér!


Versión in itåliån:

Ieri, una bella sorpresa di Pasqua per il nostro paese: le campane

della nostra Parrocchia sono finite su "You tube"! L'ing. Michele Cuzzoni ha ripreso la distesa a 5 campane in RE3 di "Mazzola 1910" per la "Messa Grande" di Pasqua e l'ha inserita in quel famosissimo sito di video da tutto il mondo! Ma a questa pagina troverete anche le campane della Madonna della Fontana e delle riprese della messa di Pasqua! Grazie, ingegnere!

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento