lunedì 23 aprile 2007

Måschèrpå e måscårpón.


Måscårpón e måschèrpå

Insèmå i påròl ch'i cuménciån pår "M" ch'ùmå trådùt l'àltrér, gh'érå åncåsì "måschèrpå" (ricòtå) e "måscårpón", dü furmàg bén cunusü intlå šònå tra Påvìå e Lòd, må åncå då nüm (spéciålmént ål sécónd...). Må å prupòšit åd lå måschèrpå, m'è gnü in mént che åncå då nüm ås dìšå di vòlt cul mòd åd dì chi, tìpich dål Milånéš:
"Råstà me cul dlå måschèrpå", pår dì råstà tårméntå mal p'r un quaicòs. Pårchè ås dišå insì? Un gir in réd ed èco lå rispòstå. Diš che un gårsón, ch'ål duìvå purtà lå måschèrpå, pénå fàiå, å Milån pår véndlå ål mårcà, un pò p'r ål viàg, (då Lòd å Milån, 32 km), un pò pårchè ål fiö s'érå fårmà püsè d'unå vòltå å ciåciårà, quånd l'è rivå å Milån lå sò cèstå 'd vìmini l'érå cumplétåmént vöiå pårchè, cul cald, ål furmàg l'érå tüt šlinguà, culåndå šü tråvèrs i mai dlå céstå: figürùmås mich'l'è råstà stu fiö!...Pròpi "me cul dlå måschèrpå", åpùnto!...


Vérsión in itåliån:

Tra le parole che cominciano per "M" che abbiamo tradotto l'altro

 ieri, c'era anche "måschèrpå" e "måscårpón" (mascarpone), due formaggi  ben noti nella zona tra Pavia e Lodi, ma anche da noi (specialmente il secondo...). Ma a proposito della mascherpa, mi son ricordato che anche da noi si dice a volte questo modo di dire, tipico del Milanese:
"Rimanere come quello della mascherpa", per dire rimanere molto male per qualcosa. Perchè si dice così?  Un giro in rete ed ecco la risposta. Si racconta che un garzone incaricato di portare il formaggio, appena realizzato, a Milano per venderlo al mercato, vuoi per il viaggio (da Lodi a Milano, 32 Km), vuoi per il fatto che il ragazzo si era fermato più volte a chiacchierare… quando arrivò a Milano la sua cesta di vimini era completamente vuota perché, con il caldo, il formaggio si era completamente sciolto colando attraverso le maglie della cesta: figuriamoci come rimase il ragazzo!...Proprio "come quello della mascherpa", appunto!...

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento