sabato 28 aprile 2007

Lå Mustrå dål Magi.

Di åfråsch dål Magi.

Ståmåténå, å vünd'š e mèšå, intlå céšå åd Sån Bårnårdén ågh sårà l'inåugüråsión dlå Mustrå surå 'l pitùr Paul Magi. Nåsü å Sånåšà intål 1810 då Fråncèsco e Tiréšå Féràri, ål pitùr l'à låurà tårméntå tånt inti céš dlå lümlénå, ultrå å Sånåšà, Méd, Tóre Bérèti e in vari céš dål Cåšåléš e dål Nuåréš. S'å vurì såvén püsè surå 'l nòs Pitùr, åndè å våd culå pàginå chi.


Vérsión in itåliån:

Questa mattina, alle undici e trenta, presso la chiesa di San

Bernardino ci sarà l'inaugurazione della Mostra sul pittore Paolo Maggi.  Nato a Sannazzaro nel 1810 da Francesco e Teresa Ferrari, il pittore  fu attivissimo nelle chiese lomelline, oltre a Sannazzaro, Mede, Torre Beretti e in varie chiese del Casalese e del Novarese. Se volete saperne di più sul nostro Pittore, visitate questa pagina.


R. M.

Nessun commento:

Posta un commento