lunedì 2 luglio 2007

Ål påión.

Ål påión.

L'àltrér ùmå cumincià å trådüv i påròl dål nòs diålåt chi cuménciån pår "P". Quånd sùmå rivà å "Påión", ål sach pén då scårtòs åd målgå ch'ål fàvå då måtåràs inti ståns d'ùnå vòltå, ås è gnü in mént ål mòd åd dì "Brüšà ål påión". Ås dìšå un pò dåpårtüt, di nòs part, må åncåsì in bàs'Itàliå, pérò ål séns l'è nò pròpi stés. "Brüšà ål påión" ål pö vuré dì, sécónd i pòst, "Tåià lå còrdå pår nò pågà un débit", "Måncà å un åpuntåmént", "Fa tèrå brüšà" in témp åd guèrå, quånd i suldà, primå då scåpà, i brüšàvån åncåsì ål sò påión pår låsàgh pròpi gnintå åi némìš, "Måndà å müg un fidånsåmént ò un måtrimòni" (ål påiön ål sårvìvå pü!...): cuschì l'è ål séns che ål mòd åd dì ål duvrìs vègh å Sånåšà, må sùmå nò pròpi sicür. Gh'è un quàidün ch'ån nå sà püsè?

R. M.


Vérsión in Itåliån:
L'altro ieri abbiamo iniziato a tradurre le parole del nostro dialetto che

cominciano per "P". Quando siamo arrivati a "Påión", il sacco pieno di foglie di granturco che faceva da materasso nelle camere da letto di un tempo, ci siamo ricordati del modo di dire "Brüšà ål påión" (bruciare il pagliericcio". Si dice un po' dappertutto, dalle nostre parti, ma anche al sud, però il senso non è proprio lo stesso. "Bruciare il pagliericcio" può voler dire, a seconda dei posti, "Tagliare la corda per non pagare un debito", "Mancare un appuntamento", "Far terra bruciata" in tempo di guerra, quando i soldati, prima della fuga, bruciavano anche i loro pagliericci per non lasciar proprio nulla ai nemici, "Rompere un fidanzamento o un matrimonio (il pagliericcio non serviva più!...): questo è il significato che il modo di dire dovrebbe avere a Sannazzaro, ma non siamo proprio sicuri. C'è qualcuno che ne sa di più?

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento