domenica 8 luglio 2007

"L'è un un 'pàpå Sist'!"

Pàpå Sist II

Iér dòpdišnà sùmå 'ndåi innån å trådüv i påròl dål nòs diålåt chi cuménciån pår "P". Quånd sùmå rivà å "Pàpå", s'à gnü in mént ål mòd åd dì "Vès un 'pàpå Sist'", pår dì "vès iün tårméntå càlåm e påcìfich, sénså ninsünå vöiå då fa di cüstión". Må pårchè pròpi Pàpå Sist? Lå rispòstå ål l'ùmå truà in Intérnét, ciårcåndå nutìsi sùrå cul pàpå chi. Umå gnü å såvè che ås tràtå åd Pàpå Sist II, ål véntiquatrésim pàpå, ch'l'à stai sü åmmà 11 méš, dål 257 ål 258. Pónsio, intlå "Vita Cypriani", cåpìtul XIV, ål dìšå ch'l'érå  "prèv brav e påcìfich" (bonus et pacificus sacerdos): å cui témp là, gh'érå in bal unå tårméntå cüstión tra lå Céšå 'd Rumå e i Céš åfricån e åšiàtich, sùrå ål båtéšim då cui érétich chi vurivån gni indré intlå Céšå. Ébén, Pàpå Sist II l'à fai in månérå då måt paš intål difìcil mónd cristiån då cui témp là.

R. M.

Vérsión in itåliån:

Ieri pomeriggio abbiamo proseguito nella traduzione delle parole

del nostro dialetto che iniziano per "P". Giunti a "Pàpå", ci siamo ricordati del modo di dire "Essere un Papa Sisto", per dire "essere uno molto calmo e pacifico, con nessuna voglia di impelagarsi in diatribe". Ma perchè proprio Papa Sisto? La risposta l'abbiamo trovata in Internet, cercando notizie su questo papa. Abbiamo saputo che si tratta di Papa Sisto II, il ventiquattresimo papa, che regnò solo 11 mesi, dal 257 al 258. Ponzio, nella "Vita Cypriani", capitolo XIV, dice che era sacerdote buono e pacifico  (bonus et pacificus sacerdos): a quei tempi, era sorta una violenta diatriba tra la Chiesa di Roma e le Chiese africane e asiatiche, intorno al battesimo di quegli eretici che volevano tornare in seno alla Chiesa. Ebbene, Papa Sisto II si prodigò per riappacificare il difficile mondo cristiano del tempo.

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento