sabato 28 luglio 2007

Sån Sånåšà

I stàtuv åd lågn dål '400 di nòs sånt sa e dla dål crucéfìs, intla céšå påruchiàl.

Incö, 28 lüi, l'è lå nòså fèstå påtrunàl, "Sån Sånåšà": ricurdùmå S. Nåšàr e 'l sò discépul S. Cèlso, tüti dü mårtirišà å Milån intål 304. I sò du bèi stàtuv åd lågn, dål '400, ås guàrdån då l'alt, sa e dlà dål Crucéfis, quånd å sùmå in cèšå. Lå nòså fèstå påtrunàl, unå vòltå, l'érå tårméntå püsè sintü che ådès: nò tån' me ål dìdlåfèstå, må quàši. Ådès i témp i èn cåmbià, gh'è gnintå då dì, må ålméno unå trådisiòn dål "Sån Sånåsà" d'unå vòltå l'è stàiå récüpérà då lå nòså Prò lòco: culå då fa i gnòch! Difàti, ståsìrå, là bas å lå rišérìå (ådès "Piàsàl Måinòli"), ågh sårà lå "Fèstå di gnòch": ùltrå å mångiài, ås pudrà bålà e divårtìs! (E dumån då sìrå, lå "Fèstå åd l'àsu":  ås pudrà åncùrå mångià, bév e bålà!...).

R. M.

Vérsión in itåliån:

Oggi, 28 luglio, è la nostra festa patronale, "San Sannazzaro":

ricordiamo S. Nazzaro e il suo discepolo S. Celso, entrambi martirizzati a Milano nel 304. Le loro due belle staue lignee, del '400, ci guardano dall'alto, ai lati del Crocefisso, quando siamo in chiesa. La nostra festa patronale, una volta, era assai più sentita che non adesso: non tanto come la sagra, ma quasi. Adesso i tempi sono cambiati, non c'è che dire, ma almeno una tradizione del "San Sannazzaro" d'una volta è stata recuperata dalla nostra Pro Loco: quella di cucinare gli gnocchi! Infatti, stasera, laggiù alla riseria (oggi "Piazzale Mainoli"), ci sarà la "Festa degli gnocchi": oltre a mangiarli, si potrà ballare e divertirsi! (E domani sera, la "Festa dell'asino": si potrà di nuovo mangiare, bere e ballare!...).

R. M.

3 commenti:

 1. Bon domesdì! :)

  al fa sempar pusè cald!

  inco duveva venì dala Vale e stasira fa un gir a la festa dell' asì, ma la ga avu un cuntratemp e ag so no!

  bona giurnà dla RaFa

  RispondiElimina
 2. Toh, niente stufato d'asino, allora! Con un po' di polenta, sai che goduria cun cul cald chi!...

  Ciao, Raffa!

  (Ma...al dì dla fèsta ta spéti, nèh?!)


  R. M.

  RispondiElimina
 3. eheheh!!!

  va ben!!! ansi al va benisim!

  e pò a Sanasar a ghè un sac ad giustar!!! puduma no mancà ^__^

  vista l'ura, bonanot dla RaFa!

  RispondiElimina