martedì 10 luglio 2007

Ål pån åd riš.

I pråstinè Stradå cul pån åd riš.

Å prupòšit åd påròl chi cuménciån pår "P", pudùmå nò šmintià "Pån", l'ålimént püsè impurtånt, dåchindrérå. E i tånti quålità åd pån: pån biånch, pån giald (cun lå fårénå 'd målgå), pån négår (cun lå crüscå), pån åd måstürå, pån åd sémulå...sénså šmintià ål pån åd riš, ò pån rišén, fai åncåsì cun la fårénå åd riš. Già, pårchè unå vòltå, quånd i mundén iérån pågà åncå cun un chìlo 'd riš p'r ògni giurnà, lå fårénå åd riš lå gnìvå pròpi ben då fa 'l pån ål pòst dlå fårénå åd grån, ch'lå custàvå püsè. Giåmò d'un quai an, å Sånåšå, i pråstinè Stradå (intlå fòto i trè généråsión)  iån ricüpérà lå ricètå d'unå vòltå, ådéguåndlå å i éšigéns dål didincö, éd ècò ål pån åd riš, bel sòr e bén liévità. L'è  un ricüpår tårméntå impurtånt, cità ådritürå dlå rivìstå "Lå Cüšénå Itåliånå on line".

R. M.


Vérsión in itåliån:

A proposito di parole che cominciano per "P", non possiamo

dimenticare "Pane", l'alimento più importante, un tempo. E i tanti tipi di pane: pane bianco, pane giallo (con la farina di granoturco), pane nero (con la crusca), pane con farine miste, pane di semola...senza dimenticare il pane di riso, o pane risino, fatto anche con la farina di riso. Già, perchè una volta, quando le mondine erano pagate anche con un chilo di riso per ogni giornata di lavoro, la farina di riso veniva proprio a puntino per fare il pane al posto della farina di frumento, che costava di più. Già da qualche anno,  a Sannazzaro, i panettieri Strada (nella foto le tre generazioni) hanno recuperato la ricetta d'una volta, adeguandola alle esigenze di oggi, ed ecco il pane di riso, bel soffice e ben lievitato. E' un recupero molto importante, citato addirittura dalla rivista "La Cucina Italiana on line".

R. M.

1 commento:

  1. Grasie a del cumpliment eheh!!!

    Mi ha fatto mlt piacere e poi "maturaffa" è da ricordare ^__^

    gli esterni...è meglio nn fare commenti...più che di un turistico, una di qst prof. mi ha fatto domande cn concetti di economia...Mooolto "Faaacili"...ma vieniii, la furtona lè sempar con me!!! eheeh! vabbè!

    LaPERITAturisticaRa!!! :D

    RispondiElimina