lunedì 15 giugno 2015

Se tånt åm dà tånt...


Trai åsèmå pår l'ucåšion:


Lå Filåstròcå di Sétånt’an.

Se tånt åm dà tånt, å st’an ån nå fum sétåntå,
che pö pår tüti quånt, ‘l è nò me fan quåråntå…

Se tånt åm dà tånt, ås nå càlå åncùrå trénta,
pår rivà å cul’étà che tüti i å cunténtå.

Se tånt åm dà tånt, órmài, ‘s pö pròpi fagh pü gnìntå:
tinùmås lå tèstå tütå biåncå ò d’årgìntå.

Se tånt åm dà tånt, lå nòså vìtå… lå tråmóntå…
må lå sàlå ‘d Mårchìn pår nüm l’è nò ‘ncù próntå!

Se tånt åm dà tånt, e pö pår cul ch’lå cüntå,
lå ròbå l’è pròpi insì, mich’åv l’ö riåsüntå.

E dóncå, fiöi: å lå vègiå cun lå msùrå
dišùmågh tüti insèmå: l’è nò ‘ncù ùrå!

Nessun commento:

Posta un commento