domenica 27 novembre 2016

Caterinetta delle pesche.


Filåstròcå 'd lå dumìncå:

"Cåtårinén di pèrsi...

Cåtårinén di pèrsi,
gnim un pò å truà,
ch'ågh ö ùnå gåmbå rùtå
e l'àltrå såsinà!...

Caterinetta delle pesche,
venitemi un po' a trovare,
che ho una gamba rotta
e l'altra malridotta!..."

Da "Ål nòs diålåt" (2012). Ascoltala!

Nessun commento:

Posta un commento