domenica 20 novembre 2016

Piove pioviggina...


Filåstrocå 'd lå dumìncå:

Piövå piušénå...

Piövå piušénå,
lå gàtå int lå cåsénå,
i gåtén i èn bèi e mòrt,
piövå piövå püsè fòrt!...

Piove pioviggina,
la gatta nella cascina,
i gattini son bell'e morti,
piove piove più forte!...

Da "Ål nòs diålåt" (2012). Ascoltala!

Nessun commento:

Posta un commento