lunedì 16 settembre 2013

Belli: i becchini disoccupati.Dalla presentazione del libro-cd "BELLI IN LOMELLINA - 101 sonetti, licenziosi e non, di Giuseppe Gioachino Belli in romanesco e in dialetto lomellino", il sonetto "Li beccamorti" (I stru). Lettura di Renato Murelli. Riprese di Pietro Gatti.
Biblioteca Civica di Sannazzaro, 6-09-2013.
I testi delle due versioni:


Li beccamorti.

E cc’affari vòi fà? ggnisuno more:
sto po’ d’aria cattiva è ggià ffinita:
tutti attaccati a sta mazzata1StickyNote “234” “196” “maledetta” “2000” vita….
Oh vva’ a ffà er beccamorto con amore!

Povera cortra2StickyNote “101” “265” “coltre funebre” “2000” mia! sta llì ammuffita.
E ssi vva de sto passo, e cqua er Ziggnore
nun allùmina un po’ cquarche ddottore,
la profession der beccamorto è ita.

L’annata bbona fu in ner disciassette3StickyNote “278” “379” “1817, anno del tifo petecchiale” “3000”.
Allora sì, in sta piazza, era un ber vive
ché li morti fioccaveno a ccarrette.

Bbasta…; chi ssa! Mmatteo disse jjerzera
c’un beccamorto amico suo je scrive
che cc’è cquarche speranza in sto Collèra.

18 marzo 1834
1. maledetta.  2. coltre funebre.  3. 1817, anno del tifo petecchiale.

13. I stru.

E che åfàri ‘t vö fa? Mörå pü ‘nsünå:
stu pòch d’àriå gràmå ‘l è giåmò finì:
i èn tüti prónt åmmà å råstà dådchì…
E già, å fa ‘l stru, che tårméntå furtünå!

Pòv’r ål mè quårtù1StickyNote “598” “258” “drappo funebre “ “2000”: å sta lì å mufì.
E se ål Signùr ån nå pénså nò iünå
e ‘gh dà nò åi dutùr un pò då sfurtünå,
ål misté då stru ‘l è pròpi finì lì.

L’ånàdå bónå l’è stai int ål dårsèt.
Ålùrå sì, in stå piàså, ‘l ér’ un bèl viv
che i mòrt i fiucàvån å sèt å sèt.

Bàstå… chi sa! Fórse stå gràm’åndérå,
miche un stru mè åmìš ål ‘m à pudü scriv,
pråst lå finisårà cun stu culérå.

23 génàr 2012

1. drappo funebre


Nessun commento:

Posta un commento