venerdì 15 aprile 2016

Per chi ride di venerdì.


Pruèrbi dål dì:

"Chi 'l è ch'å rìdå åd vånårdì, ål piånšå å lå dumìncå:PlaySoundFile "C:\alnosdialat\Rosalia\provchilecaridaadvanardi2.mp3" "Normal" Chi ride di venerdì, piange la domenica.PlaySoundFile "C:\alnosdialat\Rosalia\provchilecaridaadvanardi.mp3"


(Ma anche:)
 
Chi 'l è ch'å rìdå åd vånårdì, ål piånšå pår tri dì:PlaySoundFile "C:\alnosdialat\Rosalia\provchiridaadvanardi2.mp3" "Normal" Chi ride di venerdì, piange per tre giorni.PlaySoundFile "C:\alnosdialat\Rosalia\provchiridaadvanardi.mp3"

Da "Ål nòs diålåt" (2012).

In ògni caš, incö ridè nò!...

Nessun commento:

Posta un commento